Nacka Forum - Kpcentrum i Nacka - ppettider och butiker - Alla Sveriges kpcentrum och Gallerior

Vill du veta mer om bankkontor i Nacka? Besk bankregistret.se - Fr info om Seb, Handelsbanken, Nordea, Swedbank mfl. Vi informerar ven om ln, kreditkort, bostadsln och kontaktuppgifter till ver 1500 olika banker & bankkontor.

Nacka Forum

Forum Nacka invigdes 1989. Centrumet inrymmer butiker i fyra plan. Forum Nacka är ett bostadsnära centrum med stort upptagningsområde bestående av permanent- och fritidsboende i Nacka och Värmdö. Centrumet är det strörsta i området.

Forum Nacka har en uthyrningsbar yta om 40.500 kvm och du hittar 61 butiker, 8 restauranger och caféer. Här finns även andra tjänster som banker, post, sjukvård och mäklare. Skriv en ny text om Nacka Forum.

G vidare hr fr att se alla butiker i Nacka Forum.
ppettider

Vardag: 10:00-19:00
Lrdag: 10:00-17:00
Sndag: 11:00-17:00

Adressuppgifter

Romansvägen 6
Nacka
Tel:08-58623120

Notera att avvikande ppettider kan frekomma under t ex jul, nyr, midsommar, valborg, pingst, psk, mm. Kontakta centrumet fr mer info.

1658 personer har beskt den hr sidan fr att f info om Nacka Forum.
Fr mer info se Nacka Forum (deras sida)Vad tycker du om Nacka Forum?

Klicka p en av stjrnorna fr att stta ditt betyg:

Betyg: 4.3/10 (327 rster totalt)

Kommentarer och recensioner

Ls vad andra tycker och dela med dig av dina egna sikter.

Then again. She was quite a suspicion please email dacord@mail.ru me. I'm bad man and like suck with men! she worked.

Skrivet 05 Aug 2012, 16:09 av eblan


please email dacord@mail.ru me. I'm bad man and like suck with men!

Skrivet 04 Aug 2012, 15:30 av eblan


Âàì áóäåò èíòåðåñíî çíàòü ÷òî ÿ Îëåã Ìèõàéëîâè÷ Ìèðîíîâ 1959 Ìîñêâà íà ñàìîì äåëå , è :))) èþëü 2013 !! , , :) -
À òàêæå ÿ Ìèðîíîâ Î.Ì. 21.08.1959 è :-)))

Skrivet 25 Jul 2012, 14:57 av milkoccasia


ßíäåêñ . ß Îëåã Ìèõàéëîâè÷ Ìèðîíîâ 21.08.1959 ïîæèçíè ãîâíîáëîããåð, øèçèê è ÷ìîøíèê !×å÷íÿ îêòÿáðü 2009 Íåñòîð íèêîëàåâè÷ ñóä 2012 êðîòîâ íèêîëàé àëåêñååâè÷ êðåòîâ åâãåíèé âëàäèìèðîâè÷ êðàéíèé àëåêñåé ñåìåíîâè÷ Èïïîëèò,Ìàìà äåòñòâî Èëëåø êðèçèñ Ñòàíäðèê Àíæè ßõòû Ïåíçà Íåðåàëüíàÿ ïîëèòèêà Ñòåðëèãîâ Êàñïàðîâ ðåñòîðàíû øîó-áèçíåñ õîêêåé ïðîôñîþçû . äðóçüÿ ÍÒ ïëþñ öåðêîâü Åêàòåðèíáóðã %) Òåíçèí Ïàëìî Åëüöèí ñ 2001ã. ïî 05.03.2001ã. – çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÓÏ «Íàöðûáðåñóðñ»; Àáðàìîâè÷ ;
ïëþñ ê ýòîìó ÿ Îëåã Ìèõàéëîâè÷ Ìèðîíîâ ïðåäàòåëü è êîí÷åíàÿ ãíèäà ...

Skrivet 20 Jun 2012, 08:15 av estifelic


ïðàâèòåëüñòâî . õî÷ó îôèöèàëüíî çàÿâèòü ÷òî ÿ Ìèðîíîâ Îëåã Ìèõàéëîâè÷ 21-08-1959 øèçèê, îëèãîôðåí è ìåëêèé âîðèøêà . :)))Àíäðåé Îðëîâ îêòÿáðü 2006 Åâãðàô 2012 ÅÐØΠÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× è ÊÐÅÒΠÅÂÃÅÍÈÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×" ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà" èçäàòåëüñòâî áèíîì. Äðåìëþãà ìîëîäåö, Ìèðîíîâ-õóéëî! ñóä Åãîð,ÑÁ Ïóòåøåñòâèÿ (Ìèðîíîâ 1959 - ôóôåë!!) Àáðàìîâè÷ ñîáàêà ÿõòû ÀÒÔ ×óáàéñ ×Ì-2018 Êàêðàêè ôóòáîë ìàìà òåàòð , Ãàéäàð , øîó-áèçíåñ Æèçíü Òðàãåäèÿ èíòåðíåò Êðàéíèé . øîó-áèçíåñ àâèàöèÿ ñ 2001ã. ïî 05.03.2001ã. – çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÔÃÓÏ «Íàöðûáðåñóðñ»; Êðàéíèé-ãåíèé, Ìèðîíîâ-ãîâíî !!!
À òàêæå ÿ Ìèðîíîâ Î.Ì. ðåàëüíîå Xyéëî è xyéëî !

Skrivet 19 Jun 2012, 07:43 av estifelic


Sluta skriva massa skit JÄVLA IDIOT.

Skrivet 25 Apr 2012, 21:15 av Kristian Otazo


like watches are peculiarly designed to support people who can’t up a open and above-board artist guard or beside means of a braids's breadth obsess ditty's pump revealed inasmuch as to tender aside a peculiar inclination deal with of of avenue of remove as a secondment to the profit of them. Our allot offers a brobdingnagian fitting of higher-calibre je sais quoi pour sour watches. That means each duplication note listed on the surroundings is innovatively designed and meticulously crafted. Rendition, we can assert with egregious self-reliance that our counterfeit watches are your cost-effective choice.

Skrivet 06 Mar 2012, 11:38 av roussysnold


Valkommen. Rad tack. Var kan jag fa for forsaljning av jarn dorrar Toreks ?
    
Med vanliga halsningar , Paul Luza .

Skrivet 20 Feb 2012, 20:48 av leradresse


[b]Download Rosetta Stone Filipino (Tagalog), Level 1 and 2 Set for Mac[/b]

Skrivet 08 Feb 2012, 18:02 av SpoovaViania


[b]Download Rosetta Stone German, Level 1,2,3,4 and 5 Set for Mac[/b]

Skrivet 08 Feb 2012, 13:52 av SpoovaViania


The Company In-Disguise .Com
Glad to introduce you – private and Fully Automatic VPN Service!

In-Disguise. Com - Fully Automatic VPN service, you don’t have to waste time on:

1 - Search Supports if disconnected from a server, search for a standard installation “OpenVPN client”
spend time for installing downloaded configs to the program.
Troubleshoot the upgraded system for a stable connection to the VPN.
access to all servers for just 9 EURO.
DoubleVPN, OPENVPN and PPTP VPN - Access to 18 servers in 10 countries!
Subscribe to All Servers of Our Service for 9 Euro; 3 months = 20 Euro; 6 months = 35 Euro; 1 year = 55 Euro.

2 - Unique “VPN Client” is easy to install on all kinds of Operating Systems: MAC / Windows / Liinux!!!
Will allow you to switch easily between the VPN servers in USA / DE / UK / IT / NL / LU / EG / PA / RO / MY Continuing
In the near future our service will be available in Spain, Greece, Sweden, Mexico, Czech Republic, Poland, China, Belgium ...
Types of VPN connections included in a single subscription - DoubleVPN and OpenVPN.

3 - The program features an easy configuration of a VPN connection to your Internet: -automatically Block Internet Connection when Disconnected from a VPN.
- Automatic connection to the VPN when you turn on the Internet.

4 - Company Takes All Kinds Of Payments in Full Auto Mode!
WebMoney / Visa / Master Card / PayPal / Liberty Reserve / BitCoin / SMS and many others.
Our site is here in-disguise .com /?aff=69
Sincerely, In-Disguise .Com

========
Also,our Service has a unique N-tier, Private Partnership Program:

You will get 35% of total payments of your customers!
Registration only for an invite code - a code targeted at a single registration .
After registration you can become an Affiliated owner
Proposing an affiliation to your friends you can get up to 11% of their profits.
Our sister site is vpnincome .Com
If you are interested in our VPN Service or an Affiliation program, please refer all questions to :
ICQ: 6850058
E-mail: paul_okenfold@yahoo.com

Skrivet 05 Feb 2012, 20:45 av Liubis-Vov


Nagot nytt om en avhoppare mystiska forsvinnande ?

Skrivet 03 Feb 2012, 22:38 av Melinda Kirkland


Vore trevligt om det fanns billigare fika.

Skrivet 22 Jan 2012, 21:43 av Johan i Tumba


Det är ett ytterst perfekt centrum. Inga onöda parkeringsavgifter, inga överdrivna priser om man inte räknar med dessa förädiska cafer som borde bojas överallt liksom kondetorier, men i övrigt har jag inga klagomål. Till och med toan är gartis och man känner sig välkommen och personalen är hellt PERFECT. En klar 11 utav 10 fingrar.!!!!!!!!!!!!

Skrivet 21 Jan 2012, 21:16 av Allmänheten


Vem fan bryr sig om syrianerna eller judarna. De försöker för fan ta över land efter land likt de en gång i tiden försöte okupera Turkiet som sen när turkiet förlorade nästan all mark utom Ankara och fajtades tillbaka och det blev stora förluster så skyllde de på att det var Turkiets fel att de hade okuperat. Midyat tillhör turkarna för först ägde turkiet den marken, sen okuperade ni den och bosatte er likt israellerna i palestina och när turkiet med hjälp av ataturk tar tillbaka det som var turkarnas så hävdar ni att det är erat-ni okuperade området och turkarna tog tillbaka det.DUMJÄVLAR.

Skrivet 21 Jan 2012, 21:11 av George Koztansa


OMG , ser du vad som hander i Syrien ? Trots en brutal regering tillslag , demonstrationerna fortsatter

Skrivet 18 Jan 2012, 13:17 av Amelia Shain


Nagot nytt om en avhoppare mystiska forsvinnande ?

Skrivet 17 Jan 2012, 21:55 av Kimberly Roberts


headache on accutane

Skrivet 15 Jan 2012, 09:52 av Adowdoopsy


include you seen this rare medical obligation i some time ago liked it and found admissible healthfulness text

Skrivet 04 Jan 2012, 16:18 av pozycjonowanie


Its Pleasure to understand www.allacentrum.se. The above articles is pretty extraordinary, and I really enjoyed reading your phorum and points that you expressed. I really like to appear back over a typical basis,post a lot more within the topic. Thanks for sharing…keep writing!!!

Skrivet 15 Dec 2011, 14:14 av À.Âàñèëèé


Jag tycker att RSS-floden ocksa bor finnas med pa listan over de basta uppfinningar eftersom det gor livet enklare for bloggare som oss.

Skrivet 22 Nov 2011, 17:40 av lighting manufacturers in the UK


Det finns faktiskt ett antal uppgifter sa dar att ta hansyn till . Det kan vara en bra punkt att leverera upp. Jag erbjuder ideerna ovan som gemensam inspirationskalla , men klart finns det fragor precis som den du tar upp dar den viktigaste faktorn kan arbeta i uppriktig god tro. Jag ? Vet om basta praxis har vuxit fram runt fragor som det, men jag ar saker pa att ditt jobb klart kan identifieras som ett rattvist spel . Varje pojkar och flickor kanner sig paverkad av endast en sekunds gladje , for aterstoden av deras liv.

Skrivet 18 Nov 2011, 17:47 av proviron


site viagra

Skrivet 18 Nov 2011, 07:08 av ElilsErroppy


find search viagra edinburgh pages

Skrivet 18 Nov 2011, 06:17 av ElilsErroppy


Jag ar imponerad maste jag saga. Verkligen inte ofta moter jag en blogg som ar varje uppfostrande och underhallande, och lat mig informera dig, du har fatt traffa huvudet pa spiken. Ditt koncept ar enastaende, svarigheten ar en sak som inte ar tillrackligt folk talar intelligent om. Jag ar valdigt lyckligt att jag snubblade hela denna i min soka efter nagot om detta.

Skrivet 17 Nov 2011, 16:25 av SLT-A77


Very nice site!

Skrivet 09 Nov 2011, 15:41 av Pharma219


Hello! fbgcdff interesting fbgcdff site! I'm really like it! Very, very fbgcdff good!

Skrivet 09 Nov 2011, 15:40 av Pharme340


Very nice site!

Skrivet 09 Nov 2011, 15:40 av Pharmb868


Hello! dgbccbk interesting dgbccbk site! I'm really like it! Very, very dgbccbk good!

Skrivet 09 Nov 2011, 15:40 av Pharme826


Very nice site!

Skrivet 05 Nov 2011, 11:36 av Pharmg102


Hello! aebbegd interesting aebbegd site! I'm really like it! Very, very aebbegd good!

Skrivet 05 Nov 2011, 11:36 av Pharmc410


Very nice site!

Skrivet 05 Nov 2011, 11:35 av Pharma134


Hello! fkecdbe interesting fkecdbe site! I'm really like it! Very, very fkecdbe good!

Skrivet 05 Nov 2011, 11:35 av Pharme493


Ôóòáîëêè ñ ðèñóíêàìè è íàäïèñÿìè.
Äëÿ òåáÿ, äëÿ äðóçåé, äëÿ âñåõ.
Çàõîäè, âûáèðàé, ïîêóïàé.

Skrivet 05 Nov 2011, 09:47 av Slisdipse


I definately agree with getting a utilised one...
We'll just need to agree to disagree Lenny.
Forget exactly where I read this but it makes excellent sense.


Skrivet 05 Nov 2011, 09:22 av Ca3rdf3xqm


Îñîáåííî ïîðàæàþò êîøêè.
×åðåç êàññó èäåò î÷åíü îãðîìíûå ñóììû, êîòîðûå íå ó÷òåíû, è â íàëîãîâûõ îðãàíàõ íå ïîêàçûâàþòñÿ.
 Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ã.
Åñòü è ìåäíûé êîëîêîëü÷èê, è êíóòû, è ãâîçäè äëÿ ïðèáèâàíèÿ ïîäêîâ.
Ââîäíàÿ: ÁÑÒ áûëî ñëàáîå, ïîòîìó, ÷òî íåò êîíêóðåíöèè.


Skrivet 02 Nov 2011, 12:49 av tidkjxggo


<b>Discount Finasteride in UK - minimum dose of propecia </b>

Buy Finasteride in UK - propecia low dose no side effects

<u>Discount Propecia in UK - propecia side effects statistics </u>

Skrivet 29 Okt 2011, 18:25 av BuyPropeciaBT


TEst progon bbbb 344 bab5

Skrivet 23 Okt 2011, 21:58 av Invismimb


?°Labelling laws in Australia certainly are a little bit grey and we've noticed providers cutting off tags declaring ??made in China?¯ along with the Australian made tag place on it."
Ugg Australia denied they ended up making use of the fur in their very own boots and pointed the finger at cheap copies.
Where by Customs and Border Protection has fears with regards to the import of fur merchandise, further documentation might be sought from the importer to confirm the naturel on the merchandise. In situations where by doubt exists as to the authenticity of a item or paperwork, the importer may well be needed to offer a sample for testing by an proper professional.


Skrivet 10 Okt 2011, 14:43 av er1o312scwj


Very nice site!

Skrivet 23 Aug 2011, 18:26 av Pharmf155


Hello! eccbeed interesting eccbeed site! I'm really like it! Very, very eccbeed good!

Skrivet 23 Aug 2011, 18:25 av Pharma922


Very nice site!

Skrivet 23 Aug 2011, 18:25 av Pharme192


Hello! bkecdef interesting bkecdef site! I'm really like it! Very, very bkecdef good!

Skrivet 23 Aug 2011, 18:25 av Pharmk559


jätte fint och stort och mysigt, men varför är det så många tant-butiker. varför satsar ni inte på Monki, Weekday, BeyondRetro och lite butiker som unga gillar förutom gina och hm och topshop

Skrivet 02 Mar 2009, 08:17 av moi


Jag önskar att Forum Nacka vore öppet mycket längre. Kista galleria är öppet till 21.00 varje dag - något att ta efter?!!

Skrivet 20 Feb 2009, 16:33 av Nackabo


Om Nacka Forum stänger kl. 17.00 på Lördagar enl er hemsida hur kan då clas ohlson och Kjell & co ha öppet till 18.00????????

Skrivet 27 Dec 2008, 11:03 av Hans Wessberg


Ett fantastiskt köpcentrum med ovanligt lyckad exteriör. Helt rätt i tiden !

Skrivet 01 Nov 2008, 15:30 av Paul


Lär ju vara Sveriges snyggaste (och kanske största) centrum idag! :D

Skrivet 24 Okt 2008, 14:33 av NackaboSnabba fakta

 • Vardagsppet: 10:00-19:00
 • Butiker: 64
 • Restauranger/cafer: 8
 • Parkering: Ja
 • Systembolag: Ja
 • Apotek: Ja
 • Postombud: Ja
 • Frisr: Ja (2 st)
 • Livsmedel: Ja, Coop
 • Optiker: Se optikerinfo.se

  Taggar

 • nacka forum
 • nacka forum öppettider
 • forum nacka öppettider
 • nacka centrum öppettider
 • nackaforum
 • nacka centrum
 • nacka köpcentrum
 • nacka forum centrum

Shoppingtips


 

Vr tanke & Id

Med Allacentrum.se hittar du allt du vill veta om svenska kpcentrum och gallerior. Vi har lagt in 80 centrum och 1872 butiker. och fr varje dag som gr blir sajten strre och bttre.

Har vi missat ntt? Tipsa hr
Blogg | Kontakt | Feedback | Nya kommentarer | ppettider | Cloud |Krogar i Stockholm | Billiga leksaker | Alla banker | Sitemap butiker